WHISTLEBLOWING

Prohlášení pro zaměstnance k vnitřnímu oznamovacímu systému

Cílem vnitřního oznamovacího systému je seznámit naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při oznámení porušení nebo hrozícího porušení v oblasti předmětu podnikání společnosti dle Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 a Zákona č. 171/2023 ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Co je whistleblowing?

Oznamování protiprávního jednání (whistleblowing) je definováno jako zveřejnění nebo nahlášení informací o nekalém jednání, které zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků nebo veřejného majetku, závažné případy plýtvání prostředky nebo špatného hospodaření, střetu zájmů a veškerou činnost sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání.

Dále pokud porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské Unie v oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci
 • zákoník práce a zákon o mzdě
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Kdo může podat oznámení?

Fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí EU. Fyzická osoba musí být v době podání oznámení v pracovním poměru u zaměstnavatele.

Co musí oznámení obsahovat?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem. Oznámení musí splňovat podmínky veřejného zájmu, nemůže být pouze individuálním zájmem oznamovatele. Informace v oznámení nesmí být vědomě nepravdivé. Fyzická osoba si uvědomuje, že v případě podání nepravdivého oznámení může být postižena pokutou do výše 50000 Kč.

Co se rozumí pod pojmem práce nebo jiná obdobná činnost?

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí EU rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté, uchazeči o zaměstnání, dodavatelé na základě uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění apod.).

Jak můžete podat oznámení?

 • prostřednictvím e-mailové schránky cizkova@kwlz.de, ke které má přístup pouze pověřená osoba
 • v listinné podobě zaslat na KWL, s.r.o., Nymburská 1321, Varnsdorf 407 47 s označením obálky Oznámení – k rukám pověřené osoby Hany Čížkové
 • formou žádosti o osobní schůzku na emailovou adresu cizkova@kwlz.de s následnou osobní schůzkou, ze které bude pořízen zápis, který oznamovatel zkontroluje, opraví a odsouhlasí svým podpisem
 • oznámení může být vyplněno na tento formulář

Kdo je pověřenou osobou řešením oznámení?

Osobou pověřenou přijímáním a nestranným vyřizováním oznámení je personální pracovnice paní Hana Čížková (dále též „pověřená osoba“) společnosti. Tato osoba je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Jaký je postup při vyhodnocování oznámení?

Pověřená osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice EU, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. O výsledku prošetření a o navržených opatření vyrozumí pověřená osoba oznamovatele do 30 dnů od vyrozumění o přijetí oznámení. V případě, že bude lhůta delší než 30 dní, může být prodloužena až maximálně na 90 dní. Výsledek šetření je předán oznamovateli osobně.

Co znamená ochrana oznamovatele?

Hlavní ochranou oznamovatele je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel apod.).

Závěrečné informace

Kompletní seznam právních přepisů spadajících do věcné působnosti Směrnice EU č. 2019/1937 a Zákona č. 171/2023 je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti v sekci Právní úprava a metodické doporučení.

KWL, s.r.o., Nymburská 1321, Varnsdorf 407 47 má povinnost skartovat veškerou dokumentaci v listinné i elektronické podobě po uplynutí 5 let od data přijetí oznámení.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve směrnici k vnitřnímu oznamovacímu systému pro podání oznámení o protiprávním jednání.